вторник, 28 януари 2014 г.

към София
Във връзка с окупацията на Ректората след проведено гласуване днес, 26 януари 2014 г., Академическият съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ реши следното:
Академическият съвет се съгласява, включително и на основание чл. 22, т. 2 от Закона за висшето образование, и настоява ректорското ръководство незабавно да предприеме всички законови мерки, предвидени в българското законодателство и правилниците на Софийския университет, за освобождаване на сградата на Ректората, осигуряване на достъп на всички преподаватели, студенти и служители в нея и използването й само за целите на висшето образование и академичната автономия.
*
На основание чл. 29, ал. 2, т. 10 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във връзка с настъпилата извънредна ситуация в резултат от окупацията на сградата на Ректората, със своя заповед ректорът проф. дин Иван Илчев забрани днес, 27 януари 2014 г., достъпа и пребиваването в сградата на Ректората. Изключение правят само охраната на Университета и изрично упълномощени от ректора лица

*


28 януари 2014 г. е работен и учебен ден.https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/okupaciyata_na_rektorata_e_prekratena